KAITSEKINNASTE STANDARDID JA MARKEERINGUD

Kõik individuaalsed kaitsevahendid on jagatud kolme kategooriasse ohtude järgi, mille vastu need kaitsevad:

Kategooria
Ohu tase
PPE-kontroll
Tootmise kontrollimine
 I Minimaalsed ohudTootja enda
sertifikaadid
Tooja ise vastutab
 II Keskmised ohud EC-tüüpi uurimine
notifitseeritud asutuselt
 Tootja ise vastutab
 III Pöördumatud
kahjustused
 EC-tüüpi uurimine
notifitseeritud asutuselt
 Notifitseeritud asutus
kontrollib tootmistKategooria I: kindad, mis kaitsevad minimaalse ohu eest. Esimese kategooria kindad vastavad standardile EN 420:2003. See standard kinnitab, et kindad iseenesest ei kahjusta nende kasutajat ja neid on mugav kanda. Kontrollitakse (ja nõuded hõlmavad) pH-d ja kroomi VI sisaldust nahas, peale selle veeauru ülekandumist ja materjalide imavust. Samuti kontrollitakse kinnaste suurust ja sõrmede liikuvust kinnastes ning kinnastele märgitud ja kinnastega kaasasolevat üldise teabe nõudeid. Kõik Becky AS veebilehel müüdavad kindad vastavad standardi EN 420:2003 üldnõuetele ning neil on CE-markeeringud.

Kategooria II: kindad, mis kaitsevad keskmise ohu eest. Kindad vastavad Euroopa standardile EN 420:2003 ja neile on märgitud toimivustase, mis näitab, kuidas kinnas kindla mehaanilise ohu katses standardi EN 388:2016 järgi vastu pidas ja kuidas selline tulemus saadi. Mõned kindad kaitsevad kindlate ohtude eest, nagu külm (EN 511:2006), otsene kuumus alla 100 °C (EN 407:2004) ja vesi (EN 374-2:2003). Toimivustaset märgitakse kasvavalt, mis tähendab, et 0 märgib kõige väiksemat kaitset. Need tasemed märgitakse piktogrammi juurde alati samas järjekorras.

Kategooria III: kindad, mis kaitsevad pöördumatute kahjustuste eest. Kindad vastavad Euroopa standardile EN 420:2003 ja neile on märgitud toimivustase, mis näitab, kuidas kinnas kindlas katses mõnele ohule, näiteks otsene kuumus üle 100 °C (EN 407:2004) ja keemiline risk (EN 16523-1:2015), vastu pidas.

KAITSEKINNASTE STANDARDID

Standard EN 388:2016 + A1:2018 – kindad, mis kaitsevad mehaaniliste ohtude eest. Kaitset mehaaniliste ohtude eest näitab selline piktogramm, mille all on 5-6 toimivustaset, millest iga number näitab, kui hästi kinnas konkreetses katses kindla ohu vastu kaitses.


a – kulumiskindlus (kaitsetase 0-4). See kategooria näitab, mitu töötsüklit läks vaja, et liivapaberiga näidiskindasse auk hõõruda. Mida kõrgem tase, seda vastupidavam kinnas. Parim kulumiskindlus on tase 4.

b – sisselõikekaitse, Coupi test (kaitsetase 0-5). See kategooria näitab, mitu töötsüklit läks vaja, et teraga ühtlasel kiirusel näidiskindast läbi lõigata.

c – rebenemiskindlus (kaitsetase 0-4). See kategooria näitab, kui suurt jõudu pidi rakendama, et näidiskinnas katki rebida.

d – torkekindlus (kaitsetase 0-4). See katse näitab, kui suurt jõudu pidi rakendama, et standardsuuruses teravikuga kindasse auk teha. Kõikidel juhtudel näitab number [0] toimivuse madalaimat taset.


012345
a. Hõõrdumisvastane kaitse (faktor)
   <100    100    500    2000    8000
b. Lõikekindlus (faktor)
<1,21,22,55,010,020,0
c. Rebenemiskindlus (Newton)
<1010255075
d. Torkekaitse (Newton)
<202060100150

e – sisselõikekaitse, ISO 13997 katse (kaitsetase A–F). Katse näitab jõudu njuutonites (N), mis on vajalik proovi läbilõikamiseks. Toimivustasemed ulatuvad alates A-taseme lõikekindlusest (mõjuv jõud on 2 N … 5 N) kuni F-tasemeni (mõjuv jõud on üle 30 N). Loe täpsemalt ISO 13997 testi kohta SIIT.

f – löögikindlus (kaitsetase P). Löögikindluskatsed tehakse üksnes kinnastele, millel on spetsiifilised löögikindlad elemendid peopesas, käeseljal või sõrmenukkidel. See katse on valikuline ja testi alusel antakse välja kolm võimalikku hinnet: P (läbis katse), F (ei läbinud katset), X (ei katsetatud).


EN 511: 2006 – kindad, mis kaitsevad külma eest. See standard kehtib kinnastele, mis kaitsevad käsi konvektiivse või otsese külma (kuni –50 °C) eest. Selline piktogramm tähistab külmakaitset. Selle all on kolm numbrit, mis märgivad toimivustaset. Iga number näitab kaitset eri külmaga seotud ohu vastu.


a – Kaitse konvektiivse külma eest (0-4). Toimivustaset mõõdetakse selle järgi, kuidas kinda termaalisolatsioon kaitseb kandjat konvektiivse ehk ülekanduva külma eest.

b – Kaitse kokkupuutel külma esemega (0-4). See toimivustase näitab, kuidas kinda termaalkaitse toimib juhul, kui kindakandja puutub otseselt kokku külmade objektidega.

c – Kaitse vee eest (0 – ei ole veekindel; 1 – on veekindel).EN 407: 2004 – kindad, mis kaitsevad termiliste ohtude eest. Kaitseomaduste olemus ja tase on näidatud piktogrammil, mille all on 6 numbrit, mis märgivad toimivustaset, mis on omakorda seotud kaitsega kindla ohu eest.


a – Kaitse süttimise eest (0–4). See põhineb ajal, mille jooksul kindamaterjal veel põleb või hõõgub, kuigi süüteallikas on juba eemaldatud. Kindaõmblused peavad vastu pidama vähemalt 15 sekundit.

b – Kaitse otsese kuumuse eest (0–4). See põhineb temperatuuril (100–500 °C), mille juures ei tunne kindakandja vähemalt 15 sekundilise kokkupuute jooksul mitte mingit valu. Kindale tohib märkida taseme 3 alles siis, toimivustase on vähemalt 3. Muidu jääb maksimaalne otsese kuumuse kaitse tasemele 2.

c – Kaitse konvektiivse kuumuse eest (0–4). See põhineb ajal, mille jooksul kaitseb kinnas selle kandjat konvektiivse kuumuse eest. Toimivustaset märgitakse ainult juhul, kui kinnas sai süttimiskatse käigus taseme 3 või 4.

d – Kaitse kiirgava kuumuse eest (0–4). See põhineb ajal, mille jooksul suudab kinnas kaitsta selle kandjat kuumuse eest, kui kandja puutub kokku kiirgava kuumusega. Toimivustaset märgitakse ainult juhul, kui kinnas sai süttimiskatse käigus taseme 3 või 4.

e – Kaitse sulametalli väikeste pritsmete vastu (0–4). Sulanud metalli pritsmete arv, mille tõttu kuumenes näidiskinnas antud tasemele. Toimivustaset märgitakse ainult juhul, kui kinnas sai süttimiskatses taseme 3 või 4.

f – Kaitse sulametalli suurte pristmete vastu (0–4). Sulanud metalli hulk, mille tõttu nahk kinda all sai kahjustada. Kinnas ei vasta nõuetele ja ei läbi katset, kui metallipristmed jäävad kinda külge kinni või kui näidiskinnas süttib.Kaitse kemikaalide eest.

EN 374-1:2016 + A1:2018 – Kaitsekinnaste standard ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide vastu. Standardis määratletakse nõuded kinnaste kohta, et kaitsta kasutajat kemikaalide ja mikroorganismide eest.

EN 374-2:2016 – Vastupidavus sisseimbumisele. Kindad, mis peavad kaitsma mikroorganismide ja kemikaalide eest, peavad olema tihedad (ilma aukudeta). Tihedust katsetatakse, täites kindad vee või õhuga. Kui need vett või õhku läbi lasevad, siis on kindad puudulikud.

EN 374-5: 2016 – kaitse mikroorganismide vastu. Selle piktogrammiga kindad kaitsevad bakterite ja seente vastu. Kui Piktogrammile on ka lisatud sõna “VIRUS”, siis lisandub ka kaitse viiruste vastu.

EN 16523-1:2015 – kemikaalide läbistamiskindlus. Katsemeetod materjali vastupidavuse mõõtmiseks kemikaalide läbitungimise vastu. Kindad liigitatakse: Tüüp A, Tüüp B või Tüüp C.

Tüüp A – vähemalt 6 loetelus oleva kemikaali puhul läbimisaeg > 30 min

Tüüp B – vähemalt 3 loetelus oleva kemikaali puhul läbimisaeg > 30 min

Tüüp C – vähemalt 1 loetelus oleva kemikaali puhul läbimisaeg > 10 min

A- ja B-tüüpi kemikaalikindlate kinnaste piktogrammi juures peavad olema välja toodud testitud kemikaalide kooditähed. C-tüüpi märgistusega kindad on ilma kooditäheta.

Kemikaalide loetelu, mille osas kindaid saab katsetada, sisaldab 18 nimetust:

Kooditäht Kemikaalcas number Klass
 A Metanool 67-56-1 Primaarne alkohol
 B Atsetoon 67-64-1 Ketoon
 C Atsetonitriil 75-05-8 Nitriilühend
 D Diklorometaan 75-09-2 Kloorparafiin
 E Süsinikdisulfiid 75-15-0 Väävlit sisaldav orgaaniline ühend
 F Tolueen 108-88-3 Aromaatne süsivesinik
 G Dietüülamiin 109-89-7 Amiin
 H Tetrahüdrofuraan 109-99-9 Heterotsüklilised ja eetriühendid
 I Etüülatsetaat 141-78-6Ester
 J N-heptaan 142-85-5Küllastunud süsivesinik
 K Naatriumhüdroksiid 40% 1310-73-2Anorgaaniline alus
 L Väävelhape 96% 7664-93-9 Anorgaaniline mineraalne hape
MSalpeeterhape 65%7697-37-2Anorgaaniline mineraalne hape
NÄädikhape 99%64-19-7Orgaaniline hape
OAmmooniumhüdroksiid 25%1336-21-6Orgaaniline alus
PVesinikperoksiid 33%7722-84-1Peroksiid
SVesinikfluoriidhape 40%7664-39-3Anorgaaniline mineraalne hape
TFormaldehüüd 37%50-00-0Aldehüüd

Läbitungimise toimivustase märgib aega, mille jooksul ohtlik aine täielikult läbi kinda imbub.

Kaitseindeks Läbitungimise aeg
 Klass 1 > 10 min
 Klass 2 > 30 min
 Klass 3 > 60 min
 Klass 4 > 120 min
 Klass 5 > 240 min
 Klass 6 > 480 min

CE Toiduohutus. Euroopa õigusaktid toiduga kokku puutuvate materjali kohta (direktiiv EC1935/2004) nõuavad, et need materjalid ei mõjutaks kuidagi toidu kvaliteeti ega muudaks nende organoleptilisi omadusi, nagu värvus, lõhn, tekstuur ega maitse. Sellist märgist kandvad kindad sobivad toiduainetega töötamiseks.

Täpsemalt standardite kohta saate lugeda ISO kodulehelt.

Becky Tööohutuskeskuse kaitsekinnaste tootevaliku leiate SIIT.

Meie kauplus ja kontor

Laki tänava kaudu lähenedes sõitke läbi Laki 30 kangialuse ca 100m, pärast mida näete vasakul mändide all meie poodi.

VÕI

Kadaka teelt tulles tuleb sissepööre teha Cramo hoovi ja sõita otse ca 100m.

Ava täpne kaart

Soovid küsida?

Kirjuta meile!

Aitame hea meelega!

Edasta meile kontaktivormi kaudu oma küsimus või mure ja meie eksperdid võtavad teiega võimalikult kiiresti ühendust.

Kohese vastuse soovi korral helista: (+372) 670 6880