Tulekustutid ja nende valik ning paigutus

Iga isik on kohustatud rakendama tulekahju leviku takistamiseks ja tulekahju kustutamiseks esmaseid meetmeid. Tulekustutid on esmane meede, kui peetakse silmas tulekahju kustutamist. Eestis on enamlevinumateks kustutiteks pulber-, süsihappe- ja vahtkustuti.

Pulberkustuti

Eelised: universaalne, sobib enamiku põlevmaterjalide kustutamiseks, väga hea kustutusvõime, saab hoida ja kasutada iga ilmaga, pikk hooldusperiood.

Puudused: pulbritolm saastab kogu ruumi – suhteliselt mahukad koristuskulud, rikub elektroonika- ja elektriseadmeid, ärritab limaskesti, paha maitsega, põlevvedelike kustutamisel puudub järelmõju- väikseimgi säilinud põlemiskolle süütab sekunditega tule endises suuruses .

Süsihappegaaskustuti

Eelised: ei kahjusta ruumi ega selles paiknevaid esemeid, hea kustutada pisipõlenguid, eriti sobiv elektri- ja elektroonikaseadmete kustutamiseks.

Puudused: tagasihoidlik kustutusvõime, puudub igasugune järelmõju – kustutusefekt lõpeb kohe, kui lakkab gaasi vool, vale käsitlemise korral ohtlik kustutajale (külmumisoht).

Vahtkustuti

Eelised: väga efektiivne, väikesed koristuskulud, ennetava toimega – mahavalgunud põlevvedeliku saab katta mittesüttiva kustutusainega.

Puudused: tuleb hoida külmumise eest, lühike hooldusperiood – 5 a.

Tulekustutid ja nende valik

Tulekustuti paigaldatakse sinna, kus tulekahju oht on kõige tõenäolisem. Kaks või enam tulekustutit paigaldatakse üksteisest hajutatuna. Tulekustuti valikul arvestatakse objekti pindala ja kasutusotstarvet, keskkonna tingimusi ning objektil olevate põlevainete ja tulekustutusaine sobivust.

Tulekustutite minimaalselt vajalik hulk on (alus siseministri määrus nr 39 Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule):

 1. majutus-, õppe-, ravi- ja hooldeasutuses, spordi-, büroo- ja kogunemishoones, tootmis- ja laohoones ning -ruumis – üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m2 kohta, kuid vähemalt kaks kustutit igale korrusele. Korrusel võib olla üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti juhul, kui selle korruse pindala on alla 50 m2;
 2. garaažis – üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 25 autokoha kohta;
 3. põlevvedeliku müügikohas ning muus väga tuleohtliku aine või materjali hoiukohas, tootmis- ja laohoones ning -ruumis, kus peale tuleohu on veel plahvatusoht – üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 50 m2 kohta, kuid vähemalt üks kustuti igasse ruumi;
 4. ööpäevaringselt valvatavas lahtises parklas – üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 50 autokoha kohta;
 5. statsionaarses tanklas – üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga tankuri kohta;
 6. kioskis või muus samalaadses müügikohas või teenuse osutamiseks ettenähtud ehitises – üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti ehitise kohta;
 7. suurköökides – üks vähemalt 2-liitrine F-klassi tulekustuti.
 8. sõidukites;
  -mass on alla 3,5 tonni – 1 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti,
  -massiga üle 3,5 tonni täismassiga M1 kategooria, kuni 17 istekohaga M2 ja M3 kategooria ning N2 ja N3 kategooria sõiduk – 2 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti,
  -üle 17 istekohaga, M2 ja M3 kategooria puhul 1 6 kg või 2 tk 2 kg tulekustutusaine massiga tulekustutid,
  -traktoris ja liikurmasinas 2 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.
 9. tuletööde tegemise kohas vähemalt kaks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustutit, katusekatte tööde korral neli 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustutit või kaks 12 kg tulekustutusaine massiga tulekustutit.
 10. alla 1 m läbimõõduga lõkke korral üks 2 kg, üle 1 m läbimõõduga lõkke korral üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.

Tulekustuti paigutus

Tulekustuti paigaldatakse vertikaalselt spetsiaalse kinnitusega hoone seinale, põrandale või kergesti avatavasse kappi ja paigutatakse kohta, kus on objektil viibivatel isikutel võimalik puhkenud tulekahju korral tulekustuti kergesti kätte saada või kus selle kasutamise vajaduse tõenäosus on kõige suurem.

Tulekustutit võib horisontaal- või kaldasendis hoida liiklusvahendis, kus selle hoidmine vertikaalasendis pole võimalik ja seda ei keela tulekustuti kasutusjuhend.

Kaks või enam tulekustutit paigaldatakse objektil üldjuhul hajutatult.

Tulekustuti paigaldamisel ehitise seinale arvestatakse järgmiste nõuetega:

 1. tulekustuti ei tohi takistada uste täielikku avamist;
 2. tulekustuti põhi ei või olla põrandast või maapinnast kõrgemal kui 1,5 m;
 3. tulekustuti on nähtav või leitav märgistuse järgi;
 4. paigaldatud tulekustuti ei tohi takistada evakuatsiooniteel inimeste liikumist ja evakueerumist;
 5. tulekustuti asub küttekehast ohutul kaugusel.

Tulekustuti paigutus välis- või muudes eritingimustes

Väljaspool ehitist asuv tulekustuti paigaldatakse varikatte alla või ilmastikukindlasse kergesti avatavasse kappi. Kergesti avatava kapi või varjatult paigaldatud tulekustuti asukoha juurde paigutatakse vastav tuleohutusmärk. Rõhu all olev tulekustuti paigutatakse päikesekiirguse otsese mõju eest kaitstud kohta.

Tulekustuti korrashoiu tagamine

Objekti omanik tagab tulekustuti korrashoiu selle regulaarse vaatluse, kontrolli ja hooldusega. Omanik vaatab tulekustuti seisukorra üle üks kord kvartalis, kontrollida tuleb üks kord kahe aasta jooksul, kui kustutit hoitakse kuivas ja ühtlase temperatuuriga kohas.

Kui kustutit hoitakse kohas, kus talle mõjuvad niiskus, vibratsioon või temperatuurikõikumised, kontrollitakse seda üks kord aastas. Kui tootja ei ole tulekustuti hoolduse sagedust ette näinud, siis hooldatakse vesi- ja vahtkustuteid iga viie aasta järel, teisi tulekustuteid iga kümne aasta järel.