Kaitsekinnaste standardid ja markeeringud

Kõik individuaalsed kaitsevahendid on jagatud kolme kategooriasse ohtude järgi, mille vastu need kaitsevad:

Kategooria Ohu tase PPE-kontroll Tootmise kontrollimine
 I  Minimaalsed ohud Tootja enda sertifikaadid Tooja ise vastutab
 II  Keskmised ohud  EC-tüüpi uurimine notifitseeritud asutuselt  Tootja ise vastutab
 III  Pöördumatud kahjustused  EC-tüüpi uurimine notifitseeritud asutuselt  Notifitseeritud asutus kontrollib tootmist

 

Kategooria I: kindad, mis kaitsevad minimaalse ohu eest. Esimese kategooria kindad vastavad standardile EN 420:2003. See standard kinnitab, et kindad iseenesest ei kahjusta nende kasutajat ja neid on mugav kanda. Kontrollitakse (ja nõuded hõlmavad) pH-d ja kroomi VI sisaldust nahas, peale selle veeauru ülekandumist ja materjalide imavust. Samuti kontrollitakse kinnaste suurust ja sõrmede liikuvust kinnastes ning kinnastele märgitud ja kinnastega kaasasolevat üldise teabe nõudeid. Kõik Becky AS veebilehel müüdavad kindad vastavad standardi EN 420:2003 üldnõuetele ning neil on CE-markeeringud.

Kategooria II: kindad, mis kaitsevad keskmise ohu eest. Kindad vastavad Euroopa standardile EN 420:2003 ja neile on märgitud toimivustase, mis näitab, kuidas kinnas kindla mehaanilise ohu katses standardi EN 388:2003 järgi vastu pidas ja kuidas selline tulemus saadi. Mõned kindad kaitsevad kindlate ohtude eest, nagu külm (EN 511:2006), otsene kuumus alla 100 °C (EN 407:2004) ja vesi (EN 374-2:2003). Toimivustaset märgitakse kasvavalt, mis tähendab, et 0 märgib kõige väiksemat kaitset. Need tasemed märgitakse piktogrammi juurde alati samas järjekorras.

Kategooria III: kindad, mis kaitsevad pöördumatute kahjustuste eest. Kindad vastavad Euroopa standardile EN 420:2003 ja neile on märgitud toimivustase, mis näitab, kuidas kinnas kindlas katses mõnele ohule, näiteks otsene kuumus üle 100 °C (EN 407:2004) ja keemiline risk (EN 374-3:2003), vastu pidas.

 

picto_EN388_2 Standard EN 388:2003 – kindad, mis kaitsevad mehaaniliste ohtude eest. Kaitset mehaaniliste ohtude eest näitab selline piktogramm, mille all on neli numbrit, mis märgivad nelja toimivustaset ja iga number näitab, kui hästi kinnas konkreetses katses kindla ohu vastu kaitses.

 1. Kaitse hõõrdumise vastu (0-4). See kategooria näitab, mitu töötsüklit läks vaja, et näidiskindasse auk hõõruda.
 2. Kaitse lõiketerade vastu (0-5). See kategooria näitab, mitu töötsüklit läks vaja, et teraga ühtlasel kiirusel näidiskindast läbi lõigata.
 3. Kaitse rebenemise vastu (0-4). See kategooria näitab, kui suurt jõudu pidi rakendama, et näidiskinnas katki rebida.
 4. Kaitse läbistamise vastu (0-4). See katse näitab, kui suurt jõudu pidi rakendama, et standardsuuruses teravikuga kindasse auk teha. Kõikidel juhtudel näitab number [0] toimivuse madalaimat taset.
0 1 2 3 4 5
a. Hõõrdumisvastane kaitse (faktor)    <100     100     500     2000     8000
b. Lõikekindlus (faktor) <1,2 1,2 2,5 5,0 10,0     20,0
c. Rebenemiskindlus (Newton) <10 10 25 50 75
d. Torkekaitse (Newton) <20 20 60 100 150
 EN 511:2006 – kindad, mis kaitsevad külma eest.See standard kehtib kinnastele, mis kaitsevad käsi konvektiivse või otsese külma (kuni –50 °C) eest. Selline piktogramm tähistab külmakaitset. Selle all on kolm numbrit, mis märgivad toimivustaset. Iga number näitab kaitset eri külmaga seotud ohu vastu.

 1. Kaitse konvektiivse külma eest (0-4). Toimivustaset mõõdetakse selle järgi, kuidas kinda termaalisolatsioon kaitseb kandjat konvektiivse ehk ülekanduva külma eest.
 2. Kaitse kokkupuutel külma esemega (0-4). See toimivustase näitab, kuidas kinda termaalkaitse toimib juhul, kui kindakandja puutub otseselt kokku külmade objektidega.
 3. Kaitse vee eest (0 – ei ole veekindel; 1 – on veekindel).
EN 407:2004 – kindad, mis kaitsevad termaalohtude eestKaitseomaduste olemus ja tase on näidatud piktogrammil, mille all on 6 numbrit, mis märgivad toimivustaset, mis on omakorda seotud kaitsega kindla ohu eest.

 1. Kaitse süttimise eest (0–4). See põhineb ajal, mille jooksul kindamaterjal veel põleb või hõõgub, kuigi süüteallikas on juba eemaldatud. Kindaõmblused peavad vastu pidama vähemalt 15 sekundit.
 2. Kaitse otsese kuumuse eest (0–4). See põhineb temperatuuril (100–500 °C), mille juures ei tunne kindakandja vähemalt 15 sekundilise kokkupuute jooksul mitte mingit valu. Kindale tohib märkida taseme 3 alles siis, toimivustase on vähemalt 3. Muidu jääb maksimaalne otsese kuumuse kaitse tasemele 2.
 3. Kaitse konvektiivse kuumuse eest (0–4). See põhineb ajal, mille jooksul kaitseb kinnas selle kandjat konvektiivse kuumuse eest. Toimivustaset märgitakse ainult juhul, kui kinnas sai süttimiskatse käigus taseme 3 või 4.
 4. Kaitse kiirgava kuumuse eest (0–4). See põhineb ajal, mille jooksul suudab kinnas kaitsta selle kandjat kuumuse eest, kui kandja puutub kokku kiirgava kuumusega. Toimivustaset märgitakse ainult juhul, kui kinnas sai süttimiskatse käigus taseme 3 või 4.
 5. Kaitse sulametalli väikeste pritsmete vastu (0–4). Sulanud metalli pritsmete arv, mille tõttu kuumenes näidiskinnas antud tasemele. Toimivustaset märgitakse ainult juhul, kui kinnas sai süttimiskatses taseme 3 või 4.
 6. Kaitse sulametalli suurte pristmete vastu (0–4). Sulanud metalli hulk, mille tõttu nahk kinda all sai kahjustada. Kinnas ei vasta nõuetele ja ei läbi katset, kui metallipristmed jäävad kinda külge kinni või kui näidiskinnas süttib.
Kaitse kemikaalide eest.Seda piktogrammi, mis tähendab „vähene kaitse kemikaalide eest” või „veekindel”, võib kasutada kinnastel, mille läbitungimisaeg jääb alla 30 minuti vähemalt 3 kemikaali puhul sellest loendist, aga mis läbivad läbistamistesti.
EN 374-1:2003; EN 374-2:2003 – kaitse kemikaalide ja mikroorganismide eest.Standard EN 374-1:2003 täpsustab nõudeid kinnastele, mis kaitsevad nende kandjat kemikaalide ja/või mikroorgamismide eest ning määrab terminid, mida kasutatakse.Standardi EN 374-2:2003 järgi on mikroorganismide eest kaitsev kinnas vettpidav ja läbistamiskatses saanud vähemalt taseme 2. Kinnas ei tohi katse käigus vett ega õhku läbi lasta. Kontrollitakse ka kinnaste vastavust AQL-ile (Acceptable Quality Level ehk aktsepteeritud kvaliteeditase).   • 3. taseme AQL peab olema 0,65 • 2. taseme AQL peab olema 1,5 • 1. taseme AQL peab olema 4,0
EN 374-3:2003 – kaitse kemikaalide ja mikroorganismide eest.Kemikaalikindla kinda piktogrammi juurde peab olema märgitud kolmekohaline kood.  See kood viitab kemikaali kooditähele 12 standardkemikaali loendist. Kemikaali kindast läbitungimise aeg peab olema vähemalt 30 minutit.

Kooditäht  Kemikaal cas number  Klass
 A  Metanool  67-56-1  Primaarne alkohol
 B  Atsetoon  67-64-1  Ketoon
 C  Atsetonitriil  75-05-8  Nitriilühend
 D  Diklorometaan  75-09-2  Kloorparafiin
 E  Süsinikdisulfiid  75-15-0  Väävlit sisaldav orgaaniline ühend
 F  Tolueen  108-88-3  Aromaatne süsivesinik
 G  Dietüülamiin  109-89-7  Amiin
 H  Tetrahüdrofuraan  109-99-9  Heterotsüklilised ja eetriühendid
 I  Etüülatsetaat  141-78-6 Ester
 J  N-heptaan  142-85-5 Küllastunud süsivesinik
 K  Naatriumhüdroksiid 40%  1310-73-2 Anorgaaniline alus
 L  Väävelhape 96%  7664-93-9  Anorgaaniline mineraalne hape

Läbitungimise toimivustase märgib aega, mille jooksul ohtlik aine täielikult läbi kinda imbub.

 Kaitseindeks  Läbitungimise aeg
 Klass 1  > 10 min
 Klass 2  > 30 min
 Klass 3  > 60 min
 Klass 4  > 120 min
 Klass 5  > 240 min
 Klass 6  > 480 min
CE Toiduohutus. Euroopa õigusaktid toiduga kokku puutuvate materjali kohta (direktiiv EC1935/2004) nõuavad, et need materjalid ei mõjutaks kuidagi toidu kvaliteeti ega muudaks nende organoleptilisi omadusi, nagu värvus, lõhn, tekstuur ega maitse. Sellist märgist kandvad kindad sobivad toiduainetega töötamiseks.